Webinar T&L-CEHAT

Conclusions: Mecanisme eficient per a moderar, conseqüències dels contractes, contractes de lloguer de local de negoci / Arrendament de Indústria / Lísings / Arrendaments Financers,  negociació entre les parts, certa inseguretat jurídica, alternativa a les mesures d'excepció adoptades.